wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden bij Mahi Xenakis

Artikel 1

1.1 De factuur dient betaald te worden binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

1.2 De factuur wordt altijd verstuurd via mail.

1.3 Wordt de betalingstermijn langdurig overschrijden, dan wordt vanaf dag 31 (na datum factuur) altijd een bedrag van 10 euro aangerekend per dag dat de betaling bijkomend achterblijft.

1.4 Mocht het nodig zijn om advocaten of andere experten in te schakelen teneinde de betaling te bekomen, dan zullen alle gemaakte kosten integraal aan de klant worden doorgerekend.

1.5 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.


Artikel 2

Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden.

Artikel 3

Indien de klant tijdens een workshop of cursus beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de cursus verschuldigd. Dit ook indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.

Artikel 4

De inschrijving per email of via facebook geldt effectief als inschrijving en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.

Artikel 5

5.1 Annuleert de klant een workshop minder dan 24u op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen.


5.2 Bij een annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. De klant kan zich wel laten vervangen.


Artikel 6

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus.

Artikel 7

Bij annulatie door Mxvisagie wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie kan gebeuren als er niet voldoende deelneemsters zijn voor een workshop, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht van Mxvisagie.


Artikel 8

Mxvisagie heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een cursus te weigeren.

Artikel 9

De aansprakelijkheid van Mxvisagie is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Artikel 10

Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op activiteiten van Mxvisagie.